باکس آفیس ویکند

باکس آفیس سینما با قابلیت تعریف چندین باکس آفیس با اطلاعات متفاوت

بروزرسانی:‌ هرچهارشنبه

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$34M
 • فروش کل $47M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$25M
 • فروش کل $113M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$12M
 • فروش کل $17M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$8.4M
 • فروش کل $68M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$2.9M
 • فروش کل $46M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$2.8M
 • فروش کل $4.2M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$2M
 • فروش کل $16M
 • هفته اکران 8
 • فروش اخرهفته$1.7M
 • فروش کل $195M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$1.4M
 • فروش کل $2.1M
 • هفته اکران 6
 • فروش اخرهفته$1M
 • فروش کل $68M