باکس آفیس ویکند

باکس آفیس سینما با قابلیت تعریف چندین باکس آفیس با اطلاعات متفاوت

بروزرسانی:‌ هرچهارشنبه

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$154M
 • فروش کل $255M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$34M
 • فروش کل $128M
 • هفته اکران 6
 • فروش اخرهفته$5.5M
 • فروش کل $161M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$4.8M
 • فروش کل $82M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته$3.6M
 • فروش کل $104M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$3.5M
 • فروش کل $16M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$2.6M
 • فروش کل $65M
 • هفته اکران 7
 • فروش اخرهفته$1.6M
 • فروش کل $89M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته$759K
 • فروش کل $34M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$633K
 • فروش کل $319M